Svátostná služba

Svátostná služba

Každý křesťan by měl být plně uveden do křesťanského života přijetím nejen křtu, ale i biřmování a eucharistie.

  • KŘEST, BIŘMOVÁNÍ, EUCHARISTIE

V případě zájmu o křest dítěte je třeba, aby se uskutečnilo setkání s knězem a při tomto setkání se domluví vše potřebné. Velmi pravděpodobně se před křtem uskuteční několik setkání rodičů, kmotra a kněze, na nichž se proberou základní věci víry, života podle víry, významu křtu i toho, jak obřad křtu probíhá. Pokud je dítěti více než 4 roky, musí být na křest už samo přiměřeně připraveno podle věku a vyspělosti.

U dospělých se před křtem předpokládá delší cesta zrání a prohlubování víry, poznávání Krista i církve. Příprava trvá minimálně rok. Zájemci o křest se pravidelně společně scházejí k modlitbě, četbě Písma, rozhovoru o otázkách víry i praktického života z víry. Během období přípravy se také předpokládá vytvoření vztahů s dalšími křesťany, neboť křtem je člověk přičleněn do církve a s ostatními věřícími bude vytvářet jedno společenství.

Biřmován může být jen ten, kdo byl pokřtěn, ale ještě biřmován nebyl. Pokud byl člověk pokřtěn jako nemluvně, může přijmout biřmování od 14 let, horní věková hranice neexistuje.

Ve farnosti Doksany probíhá také příprava dětí na první svaté přijímání (vhodný věk je 3. třída ZŠ). Přípravy se mohou zúčastnit i starší děti, nebo dospělí, kteří ještě eucharistii nepřijali. 

  • SVÁTOST SMÍŘENÍ

Slavení svátosti smíření pomáhá člověku postavit se poctivě před vlastní svědomí a hmatatelně zakusit Boží milosrdenství. O svátost smíření je možno požádat přede mší svatou, nebo po ní. Je možné si s knězem domluvit návštěvu na faře a slavit tuto svátost i mimo dny a časy, kdy jsou ve farnostech mše svaté. Děti jsou ke svátosti smíření připravovány v rámci přípravy na 1. svaté přijímání. Dospělé, kteří tuto svátost ještě nepřijali, rádi na slavení této svátosti připravíme individuálně, nebo ve skupině.

  • SVATBA, SVÁTOST MANŽELSTVÍ

V případě zájmu uzavřít církevní manželství v doksanské farnosti je nutné kontaktovat kněze předem. Vhodná je doba 6 měsíců před sňatkem. Kněz pár seznámí se všemi podmínkami, které musí být splněny (případně zjistí, jestli sňatku nebrání nějaká překážka). Před samotnou svatbou probíhá příprava, kterou je možné absolvovat ve farnosti (individuálně, nebo ve skupině), nebo v rámci tzv. společných příprav organizovaných různými pastoračními centry.

  • SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Pomazání nemocných někdy probíhá společně při bohoslužbě, ale rádi ho nemocným osobám udělíme i individuálně v kostele, jejich domovech i v nemocnicích.

 

Všechny svátosti i další služby ve farnostech Doksany a Bohušovice jsou udělovány zdarma.