Misijní okénko

Misijní okénko

  • VÍRA - MISIE - MODLITBA - POMOC

Víra je dar od Boha. Dar, který Bůh dává každému člověku. Odpovědí člověka je rozpoznání a přijetí daru. Naše farnost je společenstvím lidí, kteří přijali dar víry. Teď s tímto darem žijeme a snažíme se s ním naložit tak, aby se to Bohu líbilo. V definicích úkolů Církve, živého společenství můžeme najít tyto pojmy: kérygma, diakonie, liturgie, koinónia. Pojďme si je stručně popsat:

Kérygma – hlásání radostné zvěsti evangelia. Diakonie – služba lásky a pomoc ve všech oblastech lidské nouze. Liturgie – oslavování Boha a posvěcování člověka. Koinónia – společenství, bratrství (přátelství), sdílení společného.

Jak na to? Jedním ze způsobů, jak naplňovat poslání a dar víry, je misijní činnost. Misie je jádrem křesťanské víry. Misie sděluje církvi, že nemá účel sama v sobě, nýbrž je pokorným nástrojem a prostřednicí Království. Naše misijní aktivity jsou v zásadě dvě: modlitba za misie a finanční podpora misií.

Jak se modlit za misie? V rámci každodenní modlitby zařadit jednu krátkou modlitbu za misie, vzpomenout na děti v sirotčincích, hladové a nemocné v chudých a někdy i válkou zmítaných zemích a na další trpící. Ve farnosti Doksany se někteří věřící modlí tzv. misijní růženec. Lidé na celém světě se modlí za misie, modlíme se tedy za sebe navzájem. Ve farnosti Doksany zakoušíme i to, jak krásné je vědomí, že se lidé v misijních územích modlí za nás.

Jak podporovat misie?

  • MISIJNÍ NEDĚLE A PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA

Modlitba za lidi v misijních územích nás přirozeně pobízí k hledání cesty, jak sami aktivně v misích pomoci. Modlitbou za misie se jsme se totiž stali misionáři. Každý z nás nemůže odjet do vzdálených zemí a tam pomáhat. Máme však způsoby, jak naše misijní poslání naplnit. Je to finanční podpora, sdílení toho, čím nás Bůh obdaroval. Dáváme ze svého výdělku těm, kteří to potřebují.

Misijních aktivit je ve světě mnoho. Podporujeme Papežská misijní díla slavením Misijní neděle. Jsou to projekty, zastřešené svatým otcem. Nabídka pomoci a zapojení je velmi bohatá a každý si může najít, co chce dělat a podporovat. Doporučujeme web: www.missio.cz

  • P. JOHN SUNDAY VIANNEY

Naše farnost má ještě další, osobní misijní zkušenost. Spojuje nás přátelství a modlitba s otcem Johnem z Ugandy. Od roku 2015 do 2020 studoval v Římě kanonická práva a v naší farnosti trávíval prázdniny. Osobní setkání přerostlo v přátelství. V rámci toho vznikl projekt Sunday Beans. Pomáháme v Ugandě, v Johnově rodné vesničce Kiyebe, založit kávovou plantáž, díky které bude mít tamní společenství zdroj příjmů pro svůj rozvoj. Než bude plantáž plodit, kupujeme si kávu od společnosti Sunday Beans, která z prodeje financuje v Kiyebe vše potřebné. Více informací na webu: www.sundaybeans.eu

  • Připravil a více informací rád poskytne Luboš Fronk (lubos.fronk@gmail.com)